12 new Israeli tribs


12 שבטים חדשים


שניים עשר יחידות מודפסות המסמלות את חלוקת החברה הישראלית
הנוכחית לתת־קבוצות - השבטים החדשים.

מטרת הפרויקט היא להכיר ולקרב כל שבט בעזרת יצירת מערכים צורניים
המכילים סמלים מתחומי חיים שונים כגון אדריכלות, מנהגים, תרבות ופנאי

ההשראה החזותית הינה הויטראז׳ים בבת הכנסת אשר מכילים את שנים עשר השבטים המקוריים

פרויקט גמר -  בהנחיית נדב ברקן ויעל בוגן
Mark
About   ︎  ︎   ︎ 
Mark