Israeli - Russian


Branding Design


הקהל הבוגר הרוסי בחברה הישראלית לא הצליח להטמע בחברה באופן מוחלט,
מה שיוצר ניכור ותחושת היבדלות.
הפרויקט מציע הנגשת מוצרי מזון ישראלים לקהל הרוסי ע״י שינוי התוויות המוכרות לנו
לתוויות המבוססות על הפולקלור הרוסי

קורס חברה תרבות - בהנחיית דקל בוברוב
Mark
About   ︎  ︎   ︎ 
Mark