On the third day..


Book design - typography project 

מגדיר צמחים פסיכואקטיבים המשלב שבטים אשר השתמשו בצמחים אלו בטקסים פאגנים.
המגדיר מחולק לשני צירים אשר מרפררים למבנה המוח האנליטי והרגשי. 
בציר העליון מידע מדעי על כל צמח ובציר התחתון מידע על אופן השימוש ומטרת הטקס של כל שבט.
הבדפדוף משולבים דימויים אשר מדמים את התחושה הפסיכודלית הנוצרת מהשימוש בצמח.

קורס טיפוגרפיה - בהנחיית מיכל פאוזנרMark
About   ︎  ︎   ︎ 
Mark