Wakefulness - full asleep


Book design - typography project 


׳בין שינה לערות׳ ספר המכיל מאמרים על שינה וערות ובודק אותם כמונח פילוסופי ופיזואולוגי כאחד
החלק הראשון כולל תכני מחקר על המצב הפיזיאולוגי של תופעת השינה והרגלי שינה אצל ממציאים גדולים. החלק השני מוקדש למצב ה׳ערות׳ - היומיום והמשברים והבדידות שקיימים באדם שנועדו להביא להתפתחות ושינוי.

הספר מחולק לשני חלקים ובניהם שזורים צילומים של  ׳רוג׳ר בלן׳, צלם דרום אפריקאי, 
שמרבה לצלם בתי משוגעים, ומצבים לא ברורים שנראים כמו הזיה או חלום,
הצילומים עברו עיבוד ומחולקים לשתים שחצי מהתמונה הוא היפוך של התמונה המקורית כך נוצר הדיאלוג בין השינה והערות. 

קורס עיצוב תוכן מורכב - בהנחיית אביגייל ריינרMark
About   ︎  ︎   ︎ 
Mark